Se alla

Barn och ungas psykiska hälsa

Måndag 10 maj 2021

Öka stödet till pandemins unga generation

Liberalerna driver nu på för fler åtgärder som kan kompensera och reparera pandemins negativa effekter, inte minst för unga människor. På nationell, regional och kommunal nivå behöver vi se en rad åtgärder som tillsammans kan bidra till att den generation unga som genomlevt pandemin får de bästa förutsättningar till ett friskt liv med en ljus framtid.

I ett digitalt lunchseminarie 21 maj och med denna debatt vill vi liberaler i länet lyfta fram ämnet. När andra årskullen studenter sen coronapandemin inleddes nu övar på raderna ”den ljusnande framtid är vår” vill vi inte att orden ska behöva fastna i halsen. Framtidstron ska få vara stark även i denna generation unga.

Därför vill Liberalerna bidra med förslag på åtgärder som kan bidra till detta och motverka att en hel generation lämnas på perrongen när tåget till framtiden avgår. Menar vi allvar med orden om att barnen är vår framtid behöver vi göra allt för att säkra den framtiden.

Efter snart ett och ett halvt år med pandemin och dess effekter ser vi många barn och unga som riskerar betala ett allt för högt pris. När studier, kompisrelationer och familjesituation varit under stor press så länge riskerar konsekvenserna bli tydliga i ökad psykisk ohälsa och en studieskuld som ska arbetas ikapp. Vi har alla ett ansvar att försöka kompensera de negativa konsekvenserna av pandemin, inte minst för barn- och unga, allas vår framtid.

Säkra kunskapsskola för alla. När elever inte fått del av lärarledd undervisning på plats skolan riskerar det drabba alla elever negativt, men i synnerhet de redan mest utsatta. Möjlighet till lovskola med extra studietid i skolan ska erbjudas fler så måluppfyllelse kan uppnås. Elevhälsovården måste få utökade resurser för att kunna ge stöd till elever där ohälsa ligger i vägen för skolgången.  Erbjud möjlighet att i närtid komplettera kunskaper exempelvis genom komvux. Värdesätt och använd senior lärarkompetens för att maximera lärarresurserna i skolan.

Stärk samarbetet med civilsamhälle och idéburen sektor. Liberalerna välkomnar närmre samarbete mellan offentlig verksamhet och ideella eller idéburna verksamheter. Från stat, region eller kommuner ska vi se till att fler avtal och överenskommelser görs där föreningsliv och ideella organisationer ersätts ekonomiskt för det viktiga arbete man utför. Ofta är det de lokala krafterna som bäst vet hur maskor i de sociala kontaktnäten kan lagas eller hur man bäst inspirerar till en aktiv fritid. Erkänn och värdesätt civilsamhälle, kyrkor och idrottsrörelse.

Stärk rätten till vård. Genom att nationellt stärka vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin och på regional nivå säkra resurser till verksamheten ska unga få råd, stöd och vård i tid. Här behöver alla vårdnivåer ha förutsättningar att rekrytera kompetens, stärka samarbetet och utveckla sina metoder. Arbetet med ökad tillgänglighet för barn- och unga som behöver vård för psykiskt ohälsa måste vara högt prioriterat nu och kommande år.

Öka tryggheten för barn i riskmiljöer. Nationella riktlinjer behöver utformas så dokumenterade riskbedömningar genomförs när föräldrar som dömts för våldsbrott tilldelas vårdnaden. När vårdnadshavare avböjer insatser från socialtjänsten ska barn i högre grad själva kunna efterfråga och få del av dessa insatser utan krav på vårdnadshavares medgivande.

Motverka hedersvåld och förtryck. Under pandemin har det larmats om en ökning av barn som sökt hjälp för hedersvåld och förtryck. Nu måste vi säkerställa att de lagskärpningar som kommit på plats också används och fungerar i praktiken. Vi förslår därför att stödet för uppföljning, metod­utveckling och forskning stärks, inte minst genom att ta tillvara erfarenheter från det arbete som genomförts under Länsstyrelsen Östergötland.

Jimmy Ekström, regionråd (L)

Andreea Gabriela Vanciu, ordförande LUF Jönköpings län

Jakob Olofsgård, riksdagsersättare (L)

Ervisa Dani, oppositionsråd Nässjö (L)