Se alla

Det behövs fler Ekhagens gästhem – Region Jönköpings län bör erbjuda hospice i hela länet

Söndag 17 oktober 2021

Vård vid livets slut är en stor påfrestning inte bara för den som är sjuk utan även för närstående. Det är viktigt med olika palliativa vårdformer för att möta de behov som finns, och Liberalerna vill att Region Jönköpings län tar initiativ till att bygga en organisation med gästhem i varje länsdel.

– Region Jönköpings län är på rätt väg med de förstärkningar som nu görs inom den palliativa vården, men det krävs mer. Vi anser att hospice eller gästhem i de olika länsdelarna med närhet till våra sjukhus är en viktig pusselbit för att kunna erbjuda en komplett palliativ vård av hög kvalitet, säger Jimmy Ekström (L), regionråd i Jönköpings län.

I livets slutskede ställs allt på ända både för den som är sjuk och de som är anhöriga. Ibland är det bäst att få sista vården hemma och ibland på sjukhus, men det bör också finnas utrymme för något däremellan. Liberalerna i region Jönköpings län föreslår därför att regionen etablerar fler hospice, likt Ekhagens Gästhem i Jönköping, i länet.

– Kan man erbjuda avancerad vård i livets slut i en hemlik miljö underlättar det närståendes delaktighet samtidigt som det inte ska behöva vara ett tvång att vården ges i det egna hemmet, säger Jimmy Ekström (L), regionråd.

Den palliativa vården i Sverige är inte jämlik då den erbjuds på olika sätt i olika kommuner och regioner. Detsamma gäller i Jönköpings län.

– För att den palliativa vården ska bli tillgänglig på lika villkor i Jönköpings län bör Region Jönköpings län ta initiativ till en organisation med hospice i varje länsdel. Så kan vi bygga lokala kompetenscentra för såväl vård som kunskapsspridning säger Jimmy Ekström.

Liberalerna anser att de som drabbas, gammal som ung, ska ha en större valfrihet att tillsammans med sina närstående välja hur vården ska se ut i livets slutskede, oavsett i vilken del av länet de bor.

– Det är viktigt att det finns en variation i regionens stöd till de som drabbas. Ett hospice är ett respektfullt alternativ för svårt sjuka och döende människor med både god omvårdnad, symtomlindring och psykosocialt stöd för familjen, säger Angela Hafström (L), sjukvårdspolitiker och distriktsordförande i Liberala Kvinnor.

Den senaste veckan har den specialiserade palliativa vården i länet varit på mångas läppar och debatterats kraftfullt i media.

– Det är tydligt att Ekhagens Gästhem i Jönköping är en bra förebild för hur specialiserad palliativ vård kan erbjudas, och bör vara modell för hur regionen utvecklar sitt arbete framåt i övriga länsdelar, säger Angela Hafström.

I diskussionerna på sociala medier där de med erfarenhet av Ekhagens gästhem delade med sig av sina positiva upplevelser blev det också tydligt att hospice vara eller icke vara till viss del är en jämställdhetsfråga enligt Angela.

– Många av inläggen var skrivna av kvinnor som förlorat partners, i främst cancer, och som behövt rodda barnen, hemmet och försörjningen samtidigt som de tagit hand om, och sörjt, en döende partner. Det här är ju det värsta som kan drabba dig, och då är det så oerhört viktigt att få det stöd som passar just dig och din familj, säger Angela.

Ett initiativ från Regionens sida att bygga en länstäckande organisation för hospice ska också följas av ett ekonomiskt ansvarstagande från Regionens sida menar Jimmy Ekström.

– De mer detaljerade formerna för en gästhemsverksamhet kommer kunna se olika ut beroende på eventuella samarbeten med andra aktörer, så som exempelvis inom idéburen sektor, säger Jimmy Ekström.