Se alla

Inför äldremottagningar på vårdcentralerna

Torsdag 30 augusti 2018

En liberal äldrepolitik syftar till att fler ska kunna ”Leva livet – hela livet”. De flesta människor, inte minst årsrika, vill kunna leva självständigt och hålla sig så friska som möjligt, så länge som möjligt. I ett land som Sverige där andelen äldre i befolkningen kraftigt ökar behöver det få konsekvenser för hur vi organiserar ex hälso- och sjukvården. Vi vet att de stora resurserna idag går till att hantera långt gångna sjukdomstillstånd och vård som behöver utföras i slutenvård, genom inläggning på sjukhus. Vi vet också att hälsofrämjande insatser tidigare i livet till en mycket mindre kostnad kan förebygga och skjuta upp behov av mer avancerad vård. Med denna kunskap är det klokt att utveckla den vård som utförs nära invånarna på vårdcentralerna.

 

Det är på lokal nivå i relationen till en fast husläkare och i närhet till det lokala vårdteamet i primärvården som den enskilda äldre personen bäst erbjuds stöd, råd och vård för att så långt som möjligt kunna leva det liv hon själv önskar. Vi har lång och god erfarenhet av att arbeta med tidiga insatser kring barns hälsa genom barnhälsovåden och dess strukturerade arbete. På liknande sätt bör vi arbeta med ett strategiskt arbete gentemot äldre. Genom att utforma ett gemensamt ramverk för hur en äldremottagning på vårdcentralen bör se ut kan vi trygga det förebyggande och hälsofrämjande arbetet även i livets senare del. Låt de goda exempel vi ser växa fram i vår omvärld för stärkt hälso- och sjukvård gentemot äldre även komma invånarna till del i Jönköpings län. På så sätt kan fler årsrika personer ”Leva livet – Hela livet”.

 

Jimmy Ekström (L), 1:a namn till Regionen Höglandets valkrets

Mari Lindahl (L), 1:a namn till Regionen Jönköpings Valkrets

Eva Bengtsson (L), 1:a namn till Regionen GGVV valkrets