Se alla

Alla har rätt till samma goda vård

Tisdag 8 mars 2022

Du har rätt till samma tillgång till god vård, behandling och omsorg oavsett om du är kvinna eller man. Den här veckan uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen över världen och fokuserar på kvinnors situation, den ojämställdhet som råder i samhället och hur vi kan komma till rätta med den.

Även om vi här hemma i Sverige och Jönköpings län kan sägas ha kommit en bit när det gäller jämställdheten finns det mycket kvar att göra. Det gäller inom en rad områden och ett av dem är folkhälsa och sjukvård. Alla har rätt till samma goda vård.

Hälsoklyftorna mellan könen är stora i Sverige. Kvinnor mår sämre än män, söker vård i lägre grad och när de väl söker vård får de mer sällan hjälp. Det finns också skillnader i kostnader mellan kvinnor och män och ersättningen för vården är generellt lägre för att behandla sjukdomar som drabbar kvinnor i högre utsträckning. Män ordineras också nyare och dyrare läkemedel än kvinnor. Fler kvinnor än män drabbas av biverkningar av sina läkemedel. De här skillnaderna är inte acceptabelt och måste snarast arbetas bort.

I region Jönköpings län finns det god statistik redovisad utifrån på kön. För oss Liberaler är det viktigt att vi nu följer upp statistik som finns och ser över hur jämställdheten fungerar praktiskt samt vad som kan förbättras.

Målet för landets hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor, men enligt SKRs rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård visar forskning att vården ibland gör skillnad mellan kvinnor och män på sätt som inte är medicinskt motiverade. Förväntningar och föreställningar om kön samt bristande kunskap om biologiska skillnader leder till att kvinnor och män inte alltid får likvärdig vård, tillgång och behandling. Resultatet kan för kvinnors del bli längre väntetid, felaktiga och försenade diagnoser/behandlingar, bristande rehabilitering eller en upplevelse av att inte bli sedd och lyssnad på. Det här trots att det inte finns några uppenbara medicinska skäl till särbehandling på grund av kön.

I rapporten nämns bland annat att kvinnor i landet har längre väntetider till operation av grå starr än män och ser sämre när de väl opereras. De troliga skälen till varför männen får vänta kortare tid är enligt rapporten att det uppfattas som mer riskabelt att låta män vänta på operation. Det finns erfarenheter och uppfattningar om att män, till skillnad från kvinnor, fortsätter köra bil och jaga vilt trots sin dåliga syn, och därför är det bättre att de går före i kön.

Kan det stämma att män kan antas vara mer riskbenägna än kvinnor när det gäller exempelvis bilkörning och jakt? Även om så är fallet så är det inte rättvist att kvinnor ska vänta längre på operation för att män förväntas fatta dåliga beslut, som i värsta fall påverkar andra negativt i trafik och i skogen. Kvinnor ska inte få sämre tillgång till vård för att förväntningarna är lägre på män. Tillgången på vård och förväntningar måste vara detsamma oavsett kön.

  • Vi i Liberalerna i region Jönköpings län vill:
  • Att: vården ska vara jämställd. Sjukdomar och syndrom som främst drabbar kvinnor ska ges samma prioritet och resurser som alla andra sjukdomar och syndrom.
  • Att: den könsuppdelade statistik avseende vård, medicinering och sjukskrivning som finns ska analyseras och sedan ligga till grund för att skapa en mer jämställd vård
  • Att: forskning rörande såväl mäns och kvinnors sjukdomsyttringar främjas för att skapa tydligare förståelse och motverka att kvinnor förskrivs mer läkemedel än män och i högre grad drabbas av biverkningar.
  • Att: genomsnittskostnaden för kvinnor respektive män per vårdtillfälle och diagnos för de vanligaste diagnoserna årligen analyseras.
  • Att: kvinnor över 65 år inkluderas i kliniska studier och generella övre åldersgränser tas bort vid val av behandling och diagnostik (så som exempelvis screening av bröstcancer)

Du som läser den här artikeln kan lita på att vi i Liberalerna kommer undersöka och övervaka att den rätt du har till samma tillgång till god vård, behandling och omsorg oavsett om du är kvinna eller man fungerar i region Jönköpings län.

Alla har rätt till samma goda vård!

Angela Hafström (L) – distriktsordförande för Liberala Kvinnor i Jönköpings län
Jimmy Ekström (L) – regionråd i Jönköpings län
Mari Hultin (L) – regionpolitiker i Jönköpings län
Fredrik Sveningson – regionpolitiker i Jönköpings län
Micael Carlsson – regionpolitiker i Jönköpings län