Se alla

Stärk den psykiska hälsan i Jönköpings län

Fredag 10 augusti 2018

Debattartikel av Anna Starbrink (L)
sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna och Jimmy Ekström (L) gruppledare Liberalerna i Region Jönköpings län

Stärk den psykiska hälsan i Jönköpings län

Psykisk ohälsa orsakar flest sjukskrivningar och orsakar stort lidande. Särskilt oroande är det att så många unga drabbas ofta av lindrigare former men ibland av självmordstankar. Men den psykiska ohälsan drabbar hårt i alla åldrar. Inte minste drabbas många äldre av depression eller lider av nedstämdhet. Social isolering är ytterligare ett problem, som kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa och ökar risken att dö i förtid. Var fjärde människa som dör på sjukhus dör ensam. Det kan vi inte acceptera.

Liberalerna vill utveckla psykiatrin och insatserna för att mota bort den psykiska ohälsa så väl på regional som nationell nivå. Vi föreslår både insatser för att förebygga och för att hjälpa dem som drabbas.

Bryt den ofrivilliga ensamheten – ingen ska behöva dö ensam

Vi vill starta ett nära samarbete mellan primärvården, kommunala omsorgen och civilsamhället för att skapa förutsättningar att bryta ensamhet. Med äldremottagning på vårdcentralen ges bra förutsättning att samverka med andra aktörer för att minska ensamhetsproblemen och stärka hälsan. Vi vill också ställa krav på att sjukvården organiseras så att ingen behöver dö utan mänsklig närvaro i rummet. Hälso- och sjukvårdslagen behöver förstärkas så att vården blir skyldig att ha en organisation som gör att ingen behöver dö ensam.

Unga ska inte behöva må dåligt

För att undvika att barn och unga drabbas av psykisk ohälsa behöver de verktyg för att hantera tuffa situationer i livet. Därmed minskar risken att de halkar efter i skolan för att de mår dåligt. Liberalerna vill att Regioner och kommuner ska samverka för att psykisk hälsa förs in i undervisningen i skolan, för att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa. Digitala tjänster och eHälsotjänster med behandling ska byggas ut för att målgruppsanpassa vårdutbudet och sänka tröskeln till vård och behandling, inte minst för unga. En nationell strategi för vårdens digitalisering behöver ta sikten på att öka tillgängligheten och utveckla nya metoder som fungerar i hela landet.

Psykiatri på patientens villkor

Delaktighet och respekt ska prägla psykiatrin. Självvald inläggning är en modell som visat sig fungera väl på flera ställen i landet. Det innebär att patienter kan växla mellan hemmet och vård på klinik utifrån sina behov. Det är ett förhållningssätt som vi ska komma fler patienter till del. Som patient i psykiatrin måste man få känna tilliten att det finns en kontinuitet och att vården utgår från individens behov. Därför vill vi arbeta för att barn och unga som är patienter i BUP ska garanteras en fast vårdkontakt.

Vården är väljarnas viktigaste fråga. Och vill ge tydliga besked. Med liberal sjukvårdspolitik lägger vi kraft på att stärka hälsa, motverka ohälsa och skapa en vård med trygghet, kvalitet och tillgänglighet när livet är som svårast.

 

Anna Starbrink (L)
sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna

Jimmy Ekström (L)

gruppledare Liberalerna i Region Jönköpings län