Se alla

Välfärdens överlevnad och utveckling står på spel!

Onsdag 10 november 2021

Liberalerna står upp för både arbetstagare och arbetsgivare!

Ibland är det lätt att ta saker förgivet. Så som en oftast välfungerande skola, vård och omsorg, kollektivtrafik och vägar. Det är våra företag, och de jobb företagen skapar, som ligger till grund för hela vår välfärd. Det är de skatteintäkter som företagen och alla anställda står för som bidrar till att vi har det så bra som vi har det. Utan företagen hade det inte funnits någon välfärd.

Liberalerna anser att vårt land och vår region behöver en moderniserad arbetsrätt som passar dagens behov på arbetsmarknaden.

Arbetsrätten i Sverige, det vill säga regler för arbets- och anställningsvillkor, är grundläggande för svenskt företagande. De arbetsrättsliga reglerna måste anpassas till företagens behov och göra det enklare att leda och fördela arbetet samt mindre riskabelt att anställa. Den som finns i dag fungerar inte.

I vår region har vi ca 19 000 företag som bidrar till stor del av vår ekonomi. I Jönköpings kommun är siffran 6 737. Dessa företag bidrar med en stor andel av länets arbetstillfällen.

Vi som jobbar inom politiken måste visa handlingskraft i den här viktiga frågan som berör hela vårt samhälle. Välfärden vilar på de villkor som finns på arbetsmarknaden. Vi anser att vår nuvarande regering väljer att blint blunda för att arbetsrätten är förlegad och inte följer med i den tid vi lever i.

Med en borgerlig regering kommer de här frågorna att lyftas upp, belysas och behandlas så att de blir aktuella för den tid vi lever i. Under tiden jobbar den Liberala riksdagsgruppen med, och agerar, inom de utskott som berör detta.

  • Förenklade regler för företagare, sänkta arbetsgivaravgifter och rimliga regler för små och medelstora företag.
  • Ett förnyat regelverk kring anställning som förenklar att kunna anställa utan att för den skull urholka arbetstagarens villkor.
  • Våra företag måste våga anställa igen utan att det medför allt för stora risker och kostnader.

Svensk arbetsmarknad behöver en mer flexibel arbetsrätt snarast. Våra arbetslöshetssiffror ligger för högt och många går arbetslösa som skulle kunna få jobb med nya förbättrade villkor på arbetsmarknaden.

Det här anser vi behövs:

Bättre möjligheter att ställa om mitt i livet även efter det att du fyllt 50 år och inte har full högskolekompetens. Omskolning, vidareutbildning och valideringsmöjligheter behöver ses över och satsas mer resurser på.

Jämställda villkor på arbetsmarknaden. Lika lön för samma arbete oavsett vilket kön du har. Möjlighet till ett fungerande arbetsliv  även med småbarn och familj med en mer jämställd modell för uttag av föräldrapenning.

Inkludering av nyanländ. Våra nyanlända utan arbete och utbildning behöver inkluderas i till exempel instegsjobb, lärlingssystem eller liknande. Insatserna skulle även gynna studietrötta ungdomar. Alla ska ha möjlighet att förkovra och utbilda sig även om man inte har önskan till högre studier.

Våra företag måste våga anställa igen utan att det medföralltför stora risker och kostnader.

Liberalerna tar ansvar för att driva frågorna kring arbetsrätt och driva på de reformer som behövs både för arbetstagare och företagare. Det här måste gå hand i hand med ordentliga skydd för båda kategorier. Det ska vara attraktivt att driva företag och bidra till att människor kommer i anställning och inte så krångligt som idag. Som löntagare ska du ha ett tryggt och säkert skydd i arbetsrätten.

På regional nivå måste vi politiker som handhar arbetsmarknads- och näringslivsfrågor vara lyhörda och lyssna efter de behov som finns i vårt län just nu. Vi är i en svår uppstart i pandemins spår. Många företag har haft det svårt och friställt personal och ska nu komma tillbaka med full kraft och växla upp och anställa fler nu när allt är i gång igen. De behov som finns kan exempelvis vara kompetensförsörjning, resurser, kommunikationer etcetera. Region Jönköpings Län ska vara en pålitlig kraft i vårt läns näringsliv.

Som Liberaler och verksamma inom nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet har och kommer vi och den Liberala regiongruppen vara garanter för att dessa frågor lyfts och ges det utrymme och de resurser de behöver och förtjänar.

Mari Hultin (fd Lindahl) Habo
Vice gruppledare Liberalerna Region Jönköpings län, ledamot i Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet.

Fredrik Svenningsson Anderstorp
Verksam i Liberalerna region Jönköpings län, ledamot i nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet