Se alla

Äldremottagning på vårdcentralen

Ålder är ingen sjukdom men med stigande ålder tilltar risken för ohälsa. Liberalerna vill inrätta en äldrevårdsmottagning på vårdcentralen och på sätt arbeta förebyggande. Det kräver större resurser på kort sikt, men i gengäld får vi en friskare äldre befolkning, med bättre livskvalitet och lägre sjukvårdskostnader.

Äldres behov ska inte åsidosättas.
Vi såg och upplevde vad som hände under åren av pandemi. I stort sett skulle alla 70-plussare isoleras hemma. Det var välmenat men så fel det blev. Det måste till en förändring så att äldre människors behov inte blir åsidosatta. Med stigande ålder tilltar risken för krämpor och ohälsa, och det här måste förebyggas.

För de som har ett ökat vårdbehov
En äldremottagning är en mottagning för äldre personer med komplexa vårdbehov. Vårdcentralen ska kontinuerligt identifiera patienter som är i behov av ett särskilt mottagande. På äldremottagningen ska arbetet ske välordnat, sammanhållet, omhändertagande och framåtriktat arbeta med de som har ett ökat vårdbehov på grund av ålder och/eller med komplexa vårdbehov. Äldremottagningen ska ersätta det beroende av anhöriga som kan finnas i dagsläget när det gäller att sköta kontakter kring vård.

En mottagning anpassad utifrån den äldres behov
På äldremottagningen ska patienter bland annat ha en fast läkarkontakt, få individuell anpassad information och kontinuerlig hjälp med läkemedelsgenomgång. Det ska finnas ett eget telefonnummer utan knappval som den äldre kan ringa, och vid behov ska den äldre kunna få läkarbesök i hemmet.

Tidiga insatser ger ökad kvalitet och lägre kostnader
En äldrevårdsmottagning kräver större resurser på kort sikt, men i gengäld får vi en friskare äldre befolkning, med bättre livskvalitet och lägre sjukvårdskostnader.  Vi listar här nere det vi tycker ska finnas i en äldremottagning. En del av det här görs redan på många vårdcentraler, men inte allt och inte överallt i länet. Vissa delar kan komma att ta längre tid att genomföra på grund av svårigheten med bemanning på vissa platser, men vår ambition är tydlig, det krävs en mottagning anpassad utifrån den äldres behov på varje vårdcentral. Vården ska vara värdig, tillgängligheten hög och ingen ska behöva vara beroende av anhöriga för att sköta vårdkontakterna.

Liberalerna vill:

  • Eget telefonnummer utan knappval och med en telefontid, minst en timme per dag.
  • Fast läkarkontakt/ fast vårdkontakt i en miljö anpassad till patientgruppens behov.
  • Ett teambaserat omhändertagande.
  • En individuellt anpassad information.
  • Läkemedelsgenomgångar ska utföras där munhälsan också ska beaktas.
  • Stöd för egenvård med hälsofrämjande insatser.
  • Vårdplan ska upprättas i samråd med personen och andra vårdgivare.
  • Samverkan med kommunernas hälso-och sjukvård i hemmet med hembesök vid behov.
  • Särskild uppmärksamhet kring förekomst av våld i nära relationer.