Se alla

Barn och ungas mående

Du som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som du vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots det är en av vår tids största utmaningar. Liberalerna vill redan i tidig ålder förebygga barn och ungas psykiska ohälsa genom olika insatser. Du som är ung, eller har ett barn eller en ungdom i din närhet som mår dåligt, måste snabbt få stöd och hjälp i livssituationen.

Den psykiska ohälsan och stressen ökar bland barn och unga. Särskilt gäller det unga kvinnor som kan ha orimligt höga krav på sig själva och från sin omgivning. Det här kan leda till att man inte orkar gå till skolan och skaffa sig den kunskap som behövs för att klara sig i vuxenlivet, eller att man självmedicinerar för att orka. Att kunna få stöd och råd är viktigt för att unga ska kunna utvecklas och växa under ungdomstiden.

Den psykiska ohälsan hos har i och med pandemin ytterligare försvårats för en generation unga. Problemen kan leda till djup ångest, depression och andra allvarliga problem som i värsta fall kan sluta i självmordsförsök. Liberalerna anser att region och kommun tidigare i barns liv behöver se och möta signaler på ohälsa. Det ska ske genom väl utarbetade strategier för hälsofrämjande arbete, men också genom tydliga ansvarsroller att ge nödvändiga insatser när ohälsa uppstår.

Liberalerna vill:

Att väntetiden förkortas mellan utredning, diagnosticering och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Att ungdomsmottagningarnas verksamhet finns tillgänglig i länets samtliga kommuner.

Att ett nära samarbete mellan kommuner och regionen säkrar en tydlig vårdkedja från lokala elevhälsan och vårdcentralen till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Att möjligheten till öppna och tidiga insatser för ungas ökade hälsa stärks ex genom ökat uppdrag till barn- och ungdomshälsan i länets olika delar.

Att det särskilt framgår hur vårdens olika verksamheter möter barn- och ungas behov utifrån barnkonventionen krav.