Se alla

Tidiga insatser för unga

- stoppa glappet i ungas vård

Den psykiska ohälsan ökar. Allt för många barn och unga som drabbas får inte hjälp i tid. Det finns ett glapp i vården som gör att unga hamnar mellan stolarna. Så här ska det inte vara. Det krävs tidiga insatser.

Vår största samhällsutmaning
Psykisk ohälsa och stress är en av vår tids största samhällsutmaningar. Allt för många unga som drabbas av psykisk ohälsa får inte hjälp i tid. Barn och föräldrar ska stöttas tidigt, i förebyggande syfte, och de ska få snabb hjälp vid behov.

Vi ska sätta in tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa
Den som mår psykiskt dåligt, eller känner psykisk stress, hindras från att leva som du vill. Du som är ung, eller har ett barn eller en ungdom i din närhet som mår dåligt, måste snabbt få stöd och hjälp i livssituationen. Så är det inte i dag, föräldrar känner ofta att de får kriga, i bland förgäves, för att deras barn ska få stöd.

Glappet som gör att unga hamnar mellan stolarna ska bort
Det finns ett glapp i vården som gör att unga hamnar mellan stolarna. Liberalerna anser att region och kommun tidigare i barns liv behöver se och möta signaler på ohälsa genom väl utarbetade strategier för hälsofrämjande arbete och tydliga ansvarsroller när ohälsa uppstår.

Verktyg till föräldrar att stötta sina barn
Liberalerna vi vill redan i tidig ålder förebygga barn och ungas psykiska ohälsa genom olika insatser.  Vi vill bland annat att barn och föräldrar ska erbjudas återkommande hälsosamtal i vårdens regi och att det anordnas återkommande föräldrakurser för att föräldrar ska få verktyg i att stötta sina barn. Vi ska prata om hur vanligt det är med psykisk ohälsa exempelvis genom ungt ambassadörskap, och uppdraget till ungdomsmottagningen ska utökas. Väntetiden måste förkortas mellan utredning, diagnos och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin, och genom tidiga insatser kan det ske på naturlig väg.

Friska unga är en investering för framtiden
Vår region har den starkaste ekonomin i landet och vi har råd att investera i våra ungas framtid! Tidiga insatser för ungas hälsa ska prioriteras – ju mer vi förebygger, desto färre problem, kortare väntetider och lägre kostnader i framtiden.

Glappet i ungas vård ska bort. Nedan kan du läsa våra förslag på olika insatser.

Liberalerna vill:

  • Att barn och föräldrar ska erbjudas återkommande hälsosamtal i vårdens regi även efter avslutad 5-årskontroll.
  • Att föräldrar ska få verktyg i att stötta sina barn med återkommande föräldrakurser
  • Att vården ska samarbeta närmare skola och socialtjänst för fler tidiga insatser och snabb hjälp när ohälsa uppstår
  • Att individuella och tidiga insatser stärks genom ökat uppdrag till ungdomsmottagningen
  • Att den digitala ungdomsmottagningen ska utvecklas och bli enklare att nå
  • Vi ska prata om hur vanligt det är med psykisk ohälsa exempelvis genom ungt ambassadörskap